Gratis verzending in België en Nederland

Privacybeleid Mobiele Applicatie

Dit privacybeleid betreft het gebruik van de softwareapplicatie Pupil distance measurement by Glazoo ("Applicatie") voor mobiele apparaten die is gemaakt door GLAZOO BV by Glazoo is een app voor het meten van de pupilafstand waarmee u gratis en in enkele seconden nauwkeurig de afstand tussen uw ogen kunt berekenen.

Op iPhone X en toestellen die dit ondersteunen, gebruikt de app de TrueDepth camera om gezichtsherkenning mogelijk te maken. Specifiek gebruikt deze app gezichtsherkenning voor:

Het meten van de afstand tussen de linker en de rechter pupil, uitgedrukt in mm.

Deze Applicatie is ondersteund in het Nederlands, Frans en Engels. 

Informatieverzameling en gebruik

Door de gebruiker verstrekte informatie

De Applicatie gebruikt de informatie die u verstrekt wanneer u de Applicatie downloadt en zich registreert. Registratie is bij ons optioneel. Houd er echter rekening mee dat u sommige functies van de Applicatie mogelijk niet kunt gebruiken tenzij u zich bij ons registreert.

Wanneer u zich bij ons registreert en de Applicatie gebruikt, verstrekt u in het algemeen (a) uw naam, e-mailadres, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord en andere registratie-informatie; (b) informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor hulp; (c) informatie die u in ons systeem invoert wanneer u de Applicatie gebruikt, zoals contactinformatie.

Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook gebruiken om van tijd tot tijd contact met u op te nemen om u te voorzien van belangrijke informatie, vereiste kennisgevingen en marketingpromoties.

Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u onze Applicatie gebruikt, verzamelen wij anonieme gebruiksstatistieken zoals sessielengte, land en apparaattype. Dit wordt gedaan met Google Analytics, een analyse-instrumentarium. U kunt het privacybeleid van Google hier bekijken: https://www.google.com/policies/privacy/

Wij gebruiken deze gegevens om het gebruik van onze applicatie te benchmarken. Dit betekent dat we regelmatig naar deze statistieken kijken en manieren proberen te vinden om onze producten te verbeteren. Merk op dat wij uw unieke apparaatidentificatie (UDID) of andere persoonlijke informatie niet bijhouden - deze gegevens zijn anoniem.

Verzamelt de Applicatie exacte realtime locatie-informatie van het apparaat?

Deze Applicatie verzamelt geen exacte informatie over de locatie van uw mobiele apparaat.

App Store gegevens

De respectievelijke app stores, zoals Apple's App Store en Google Play, verzamelen anonieme verkoop- en gebruiksstatistieken, en maken deze aan ons bekend.

Apps die ARKit, Camera API's, Foto API's, of andere software gebruiken voor informatie over gezichtsherkenning, TrueDepth API

We verzamelen, bewaren of delen geen gegevens die worden gebruikt door ARKit, Camera API's, Foto API's, of andere software voor gezichtsherkenning of TrueDepth API.

Extra informatie over PD by Glazoo's gebruik van Apple's Truedepth API

PD by Glazoo maakt gebruik van het TrueDepth-camerasysteem van het apparaat om de afstand tussen je twee ogen te berekenen. Het resultaat is een afstand in mm die een louter informatieve maat is en geen vervanging voor medische gegevens. De maat kan worden gebruikt als referentieparameter voor mensen die online brillen/lenzen op sterkte willen kopen. Om deze functionaliteit mogelijk te maken, heeft de app toegang nodig tot de camera van uw toestel. Deze toegang kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld in de instellingen van je toestel.

De camerabeelden en resulterende dieptegegevens worden alleen gebruikt om de pupilafstand te berekenen en u een informatief rapport te verstrekken. De live videofeed wordt nooit gebruikt en de gegevens worden nooit lokaal of op afstand opgeslagen. Cameratoegang is vereist om dieptegegevens te verkrijgen van Apple's API's.

Deze gegevens worden alleen op het apparaat opgeslagen voor de duur van uw huidige sessie. Telkens wanneer het startscherm wordt getoond of de app wordt gesloten, worden de gegevens verwijderd.

Gezichtsgegevens worden nooit op afstand opgeslagen, aan derden gegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan gameplay. De gezichtsgegevens blijven alleen op uw apparaat staan en verlaten uw apparaat op geen enkel moment.

Gebruik van uw informatie

Alle informatie die wij van u verzamelen kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

 • Om uw ervaring te personaliseren: Uw informatie helpt ons om beter in te spelen op uw individuele behoeften.
 • Om onze website en producten te verbeteren: We streven er voortdurend naar om ons aanbod te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen.
 • Om de klantenservice te verbeteren: Uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw verzoeken om klantenservice en ondersteuningsbehoeften.
 • Om periodieke e-mails te sturen: Het e-mailadres dat u opgeeft kan worden gebruikt om u informatie en updates met betrekking tot uw bestelling te sturen, naast het ontvangen van incidenteel bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, etc.

Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, vindt u onderaan elke e-mail gedetailleerde instructies om u af te melden.

 

Zien derden en/of hebben zij toegang tot informatie die door de Applicatie is verkregen?

Wij zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen, verhandelen of anderszins aan derden overdragen. Dit omvat niet vertrouwde derde partijen die ons helpen bij de exploitatie van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten, of het onderhoud van u, zolang deze partijen akkoord gaan met deze informatie vertrouwelijk te houden. Alleen geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens worden periodiek doorgegeven aan externe diensten om ons te helpen de Applicatie en onze service te verbeteren.
Wij kunnen door gebruikers verstrekte en automatisch verzamelde informatie enkel vrijgeven : 

- zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, of een soortgelijk juridisch proces;
- wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, of te reageren op een verzoek van de overheid;
- met onze vertrouwde dienstverleners die namens ons werken, geen onafhankelijk gebruik hebben van de informatie die wij aan hen bekendmaken, en ermee hebben ingestemd zich te houden aan de regels zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.
- Indien GLAZOO BV betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van haar activa, wordt u via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van elke wijziging in het eigendom of het gebruik van deze informatie, evenals van de keuzes die u mogelijk hebt met betrekking tot deze informatie.


Wat zijn mijn opt-out rechten?

U kunt het verzamelen van informatie door de Applicatie eenvoudig stopzetten door de Applicatie te verwijderen. U kunt de standaard deïnstallatieprocessen gebruiken die beschikbaar zijn als onderdeel van uw mobiele apparaat of via de marktplaats of het netwerk van mobiele toepassingen. U kunt ook verzoeken om opt-out via e-mail, op info@glazoo.be.


Beleid inzake gegevensbewaring, beheer van uw informatie

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is. Wij kunnen geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van of waarin uw persoonlijke informatie is verwerkt nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier waardoor u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Zodra de bewaartermijn is verstreken, wordt de persoonlijke informatie verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Rechten inzake gegevensbescherming onder GDPR

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten en streven wij ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw persoonlijke informatie te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Indien u wenst te weten welke persoonlijke Informatie wij over u bewaren en indien u wenst dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, gelieve ons te contacteren. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie die wij bewaren en de mogelijkheid te hebben om toegang te krijgen tot uw persoonlijke Informatie.
 • U hebt het recht om ons te verzoeken de persoonlijke informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren. U hebt ook het recht om ons te verzoeken om de persoonlijke Informatie die volgens u onvolledig is, aan te vullen.
 • U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke informatie wordt gewist onder bepaalde voorwaarden van dit beleid.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie.
 • U hebt het recht om beperkingen te vragen voor de verwerking van uw persoonlijke informatie. Wanneer u de verwerking van uw persoonlijke informatie beperkt, kunnen wij deze opslaan maar zullen wij deze niet verder verwerken.
 • U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer de verwerker op uw toestemming heeft vertrouwd om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Naleving van de California Online Privacy Protection Act


Omdat wij waarde hechten aan uw privacy hebben wij de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om in overeenstemming te zijn met de California Online Privacy Protection Act. Daarom zullen wij uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken.


Kinderen

Wij gebruiken de Applicatie niet om bewust gegevens te verzamelen van of de markt te betreden van kinderen onder de leeftijd van 13. Indien een ouder of voogd zich ervan bewust wordt dat zijn of haar kind ons zonder zijn of haar toestemming informatie heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via info@glazoo.be. Wij zullen dergelijke informatie binnen een redelijke termijn uit onze bestanden verwijderen.

Veiligheid

Wij hechten veel belang aan het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw informatie. Wij bieden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de informatie die wij verwerken en bewaren te beschermen. Zo beperken wij bijvoorbeeld de toegang tot deze informatie tot bevoegde werknemers en contractanten die deze informatie moeten kennen om onze Applicatie te exploiteren, te ontwikkelen of te verbeteren. Wees u ervan bewust dat, hoewel wij trachten redelijke beveiliging te bieden voor informatie die wij verwerken en bewaren, geen enkel beveiligingssysteem alle potentiële beveiligingsinbreuken kan voorkomen.


Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd om welke reden dan ook worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid door het nieuwe Privacybeleid op https://glazoo.be/pages/privacy-policy-mobile-app-nl te plaatsen en u via e-mail te informeren. U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen, aangezien voortgezet gebruik wordt beschouwd als goedkeuring van alle wijzigingen.


Uw toestemming

Door gebruik te maken van de Applicatie stemt u in met onze verwerking van uw gegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid nu en zoals door ons gewijzigd. "Verwerking" betekent het gebruik van cookies op een computer/handapparaat of het op enigerlei wijze gebruiken of aanraken van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzamelen, opslaan, wissen, gebruiken, combineren en openbaar maken van informatie, waarbij al deze activiteiten zullen plaatsvinden in de Europese Economische Ruimte (EER). Als u buiten de Europese Economische Ruimte (EER) woont, zal uw informatie daar worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen volgens de normen voor privacy van de Europese Economische Ruimte (EER).


Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over privacy tijdens het gebruik van de Applicatie, of vragen hebt over onze activiteiten, neem dan contact met ons op via e-mail op info@glazoo.be